Attachment: 2ªCurso Osteoporosis_Residentes SEIOMM2017_Madrid